Hàng tháng các con được trải nghiệm với nhiều hoạt động theo chủ đề

Một vài hình ảnh của các con tại lớp MGL A3