Sau đây là một vài hình ảnh của các con trọng hoạt động cắm hoa